សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង។

ការវិភាគ EMC

ពិចារណាលើបញ្ហាអេអឹមខេក្នុងដំណាក់កាលរចនាវាមិនត្រឹមតែកាត់បន្ថយថ្លៃដើមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងកាត់បន្ថយចំនួននៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ផលិតផលនិងកាត់បន្ថយរយៈពេលនៃការអភិវឌ្ឍន៍។

ផេនដាវីលអាចផ្តល់ជូននូវសំណើនិងដំណោះស្រាយរចនារបស់អេអឹមខេតាំងពីការរចនាគោលការណ៍រហូតដល់អនុសាសន៍និងកម្មវិធីរចនាឌីអេអឹមអេ។ វាក៏អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត៍អេឡិចត្រូនិចកម្រិតអេឡិចត្រូនិចប្រព័ន្ធកំណត់ទីតាំងនិងការងារកែតម្រូវនៅដំណាក់កាលក្រោយៗទៀត។

EMC Analysis