សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង។

មជ្ឈមណ្ឌលផលិតផលរចនាអេសអេស

  • 10 layer HDI PCB layout

    ប្លង់ HDI PCB ចំនួន ១០ ស្រទាប់

    នេះគឺជាគម្រោងប្លង់ HDI PCB ចំនួន ១០ ស្រទាប់សម្រាប់ផលិតផលស្វ័យប្រវត្តិកម្មឧស្សាហកម្ម។ ផេនដាវីលមិនសមនឹងរោងចក្រទៅនឹងការរចនាទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញដើម្បីកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញនិងហានិភ័យដែលមិនចាំបាច់យើងសមនឹងការរចនាត្រឹមត្រូវទៅនឹងរោងចក្រត្រឹមត្រូវ។ នេះធ្វើឱ្យមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដែលផេនដាវីលធ្វើការដើម្បីភាពខ្លាំងនិងសមត្ថភាពរបស់រោងចក្រ។