សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង។

ការវិភាគអេសអាយ

ប្រសិនបើបញ្ហាត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងវាមិនត្រឹមតែបង្កើនការចំណាយលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏នាំទៅរកការពន្យារពេលនៃការចេញផ្សាយផលិតផលនិងខកខានឱកាសទីផ្សារផងដែរ។

ក្រុមផេនដាវីលអេអាយអាយអាចវិភាគនិងក្លែងធ្វើសញ្ញានានាក្នុងដំណាក់កាលរចនាដើម្បីរកនិងដោះស្រាយបញ្ហាជាមុន។ ធានាស្ថេរភាពនៃអេសភីនិងផលិតផលរបស់អ្នកទៅកាន់ទីផ្សារទាន់ពេលវេលា។

SI Analysis